Gönderen Konu: Yahudiler neden lanetlendi  (Okunma sayısı 41 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Sunguroğlu

  • Süper Moderatör
  • ******
  • İleti: 5.212
  • BAKMA SUSKUN DURDUĞUMA DAĞLARINDA SESİ ÇIKMAZ
    • Profili Görüntüle
    • sidre
    • E-Posta
Yahudiler neden lanetlendi
« : 01-Ocak-2012, 13:15 »
Yahudiler lanetlenmiştir Böyle bir ayet veya hadis olmalıydı Bunu nasil anlamalıyız

Kur'an-ı Kerim'in çok yerlerinde Yahudiler'in karakterleri ve vasıfları zikredilerek, bu kötülüklerinden dolayı tehdit edilmekte, azarlanmakta ve tahkir edilmektedirler Mesela kendilerine verilen nimetlerin karşılığında şükürsüzlüklerinden, Allah'a şirk koştuklarından, kendilerini yeryüzünde üstün ırk olarak gördükleri için gurur sahibi olduklarından, mezmum hasletler olan hırs ve tamâ ile zillet içinde kaldıklarından
bahsedilmektedir Tevrat'ta ise İsrailoğulları bir taraftan "Tanrı'nın (seçkin) kavmi",
"mukaddes millet" olarak takdim edilirken; diğer taraftan kötü davranışları sebebiyle de tenkit edilmektedirler Çünkü onlar Musa ve Hârun'a karşı gelmiş, Rabb'in gözünde kötü olanı yapmış, Baal ve Molok (ilahlaştırılan hükümdarların putları) gibi ilahlara ve altın buzağıya tapmışlardır Böylece Allah'a verdikleri sözü tutmamış, ahidlerini bozmuş, ahlaksızlık, zina etmiş, ibadethaneleri yıkmış, peygamberlerini öldürmeye çalışmışlardır

Allah'ın şeriatını bırakıp diğer milletlerin kanunlarını benimsemişlerdir Yahudilerin kutsal kitabı; İsrailoğullarının doğru yoldan sapmaları ve başka ilahlara kulluk etmeleri sebebiyle peygamberleri tarafından kınandıkları ve azapla tehdit edildiklerini gösteren örneklerle doludur

Kur'an-ı Kerim'de ise Yahudilerin sahip oldukları vasıflar öz olarak zikredildikten sonra, kötü yanlarının onları hangi felaketlere sürükledikleri nazara verilirken aslında bütün insanlıkta nefs-i emmareye tabi olmanın sonuçları külli düsturlar şeklinde ortaya konmaktadır Hüda yerine hevaya tabi olmanın bütün müşahhas neticeleri İsrailoğulları
aynasında nazara verilmiş, insanoğlunun yeryüzünde tabi tutulduğu imtihanın
şiddeti ortaya konulmuştur Kur'an-ı Kerim'in tehditleri ve hiddeti, yapılan yanlışlıkların ve işlenen cinayetlerin büyüklüğünü nazara vermesi açısından önem taşımaktadır

İnsanlık tarihinde mal sevgisiyle şöhret bulmuş ve malı elde etmek için çok fazla çaba sarfedip, hırs gösteren millet Yahudiler olmuştur Onların bu tavırlarındaki en büyük etken, dünyaya tapar derecede bağlanmalarıdır Nitekim onların akidelerine göre cennete girecek olan tek kavim kendileridirDolayısıyla bu şekilde bir ahiret anlayışına sahip olan bir toplum için dünyadaki emellerine ulaşmada bütün yollar meşrû olmaktadır

Kur'an-ı Kerim'de onların dünyaya taptıkları, çok yaşamak istedikleri, mal-mülk elde etmek için her yolu meşru gördüklerinden dolayı alçaltıcı bir azaba müstehak oldukları zikredilmektedir Yine Kur'an'da Yahudiler'in maddeyi elde etme hususunda çok aşırıya gitmelerinden dolayı onlara önceden helal olan şeylerin, sonradan haram kılındığı ifade edilmektedir (Nisa, 160-161) Bediüzzaman Yahudi milletinin hubb-u hayat ve dünyaperestlikte ifrat ettiklerinden dolayı zillet ve meskenet tokadı yediğini
belirtmektedir

Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler'in sözünde durmamak ve anlaşmaları bozmak gibi kötü bir adetlerinin de olduğu, "Ne zaman onlar bir antlaşma yaptılarsa, yine kendilerinden bir gurup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez" (Bakara ,100) ayetiyle anlatılmaktadır Yine Kur'an'da, onların Allah'ın emirlerine karşı geldikleri ve meleklere, peygamberlere düşman olduklarından dolayı inkarcı bir topluluk olduğu ifade edilmekte ve Allah'ın onlara şiddetli azabının olduğu ve onların varacağı yerin Cehennem ateşi olduğu zikredilmektedir Hz Peygamber döneminde de Yahudiler O'na sorular sormakta
ve iman edeceklerin söylemekte idiler Fakat kendi anlayışlarına ve nefislerine muhalif cevaplar aldıklarında ise Peygamber'i inkar etmekte idiler

Yahudiler'in şiddetli bir düşmanlıkla hareket ettikleri ve kalpleri katı olduğu için nasihatlerin ve ibretlerin onlara ulaşamayacağı da onların diğer vasıfları arasında zikredilmektedir

Kur'an'da Hz Musa'nın kavmi olan İsrailoğulları'nın alemlere üstün kılındığını ve onlara imtiyazlar verildiği, hiçbir kavme verilmediği kadar nimet verildiği ve onlara peygamberler ve hükümdarlar gönderildiği anlatılmaktadır Ancak Kur'an'da geçen üstünlüğün yalnız Allah'a itaat edildiği dönemlerde olduğu da zikredilmekte; Allah'a şirk koştuklarında ve O'nun itaatinden çıktıkları dönemlerde ise Allah'ın, nimetlerine
nankörlükten dolayı onları lanetlediğini ve rahmetinin artık onlara ulaşmayacağını ifade edilmektedir Dolayısıyla onların üstünlüğü ancak takva derecesi ile ilgilidir Nitekim Kur'anî bir düstur olan "üstünlüğün ancak takvada" olması, kavmî bir üstünlüğün söz konusu olamayacağını göstermektedir

Yahudiler'in bir diğer özelliği de Allah'ı uygunsuz vasıflarla tavsif etmeleridir Yahudiler Allah'ın oğulları olduklarını iddia etmişler, Allah'ı eli sıkı ve fakir gibi vasıflarla tavsif etmişlerdir Buna karşılık Kur'an onlara yakıcı bir azabın olduğunu, bu ifadelerin onların küfürlerini artıracağını, bu şirklerinden dolayı onların kıyamete kadar aralarında
düşmanlık ve kin sokulduğunu ve onların artık ebediyen lanetlenmiş bir millet olduğu (Maide 18, 64) zikredilmektedir

Yahudilerin Kur'an'da zikredilen diğer özelliklerinden biri de fitne ve fesat çıkaran bir millet olduklarıdır (Maide, 64) Onların fesatlarının altında yatan şey, bütün beşeriyete duydukları kin ve şahsî menfaatleri doğrultusunda hareket etmeleridir Öncelikle toplumları ahlaken çökertmekte, birbirine düşürmekte ve menfaatlerine göre hareket etmektedirler Bu durumda onların hileli yollarla ulaşmak istediği emellerine Allah'tan onlara hiçbir zafer gelmeyeceği bildirilmiştir

Yahudilerin nankörlüklerine bir örnek de Peygamberlerini ve cemiyetleri içinde adaletli olan kimseleri öldürmüş olmalarıdır Kin ve düşmanlıkta yarışan Yahudiler'in bu hareketlerinden dolayı acı bir azaba müstehak olacakları Kur'an'da bildirilen hususlardandır

Kur'an Yahudileri lanetlenmiş bir millet olarak zikretmekle beraber, onlara Allah'a ve ahiret gününe inandıkları ve iyiliği emredip, kötülüğü nehyettikleri takdirde müjdelerin olduğunu beyan etmiştir Kur'an'da geçen, "Onlar (Yahudiler) nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ahdine ve insanların (müminlerin) himayesine sığınmadıkça, kendilerine zillet (damgası) vurulmuştur; Allah'ın hışmına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir Çünkü onlar, Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorlar ve haksız
yere peygamberleri öldürüyorlardı Bu da, onların isyan etmiş ve haddi aşmış
bulunmalarındandır Hepsi bir değildir; ehl-i kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okurlar" (Al-i İmran; 112-113) ayetleri, onların hepsinin bir olmadığını, lanetlenenlerin sözlerinde durmamalarından, şirklerinden ve amellerinin kötü olmasından dolayı; müjde verilenlerin de Allah'a şirk koşmadan ona kul olarak istikametli bir yol takip etmelerinden dolayı müjdelendiklerini göstermektedirEhl-i Kitap'tan olup, iyi amel işleyenler anlatılırken; onlara yüklerle mal bıraksan noksansız iade edeceklerini,
Kur'an'ın indirilmesine sevindikleri, tam bir samimiyetle Allah'a boyun eğerek iman ettikleri zikredilmektedir

Sonuç:
Kur'an-ı Kerimde İsrailoğulları örneğinden hareketle insanın yeryüzündeki varoluş gayesine uymayan davranışlar sayılarak belirginleştirilmekte, bir topluluğun lanetlenmesine yol açan dalaletlerin ve kötü hasletlerin haritası çıkarılmaktadır İnsanların arasında yaşayan ve insanlığın nefs-i emmaresi sayılabilecek kadar her türlü kötülüğe kaynaklık emiş bir kavmin Allah katındaki durumu ve onu bekleyen neticeler anlatılırken beşerin dünyadaki imtihanının nasıl cereyan ettiği gözler önüne serilmektedir Kur'ani metod olarak bir insan topluluğunun yaşadıkları ile külli düsturlar nazara verilmekte; insanlığı lanete, zillete, meskenete, azaba ve şekavete götüren
kötü hasletlerden ancak Hüdaya tabi olmakla kurtulmanın mümkün olduğu vurgulanmaktadır İsrailoğullarının düçar oldukları azab, meşakkat ve lanet
mensup oldukları etnik köken yüzünden değil, saplantıları ve kötü hasletleri
yüzündendir

Kur'an'da Yahudi milletinin seciyelerinde ve mukadderatında münderic olan desatir içindir ki; Kur'an onlara karşı pek şiddetli davranıyor (Sözler; s 367) Dolayısıyla Yahudi milletinde ekseriyet itibariyle bu vasıflar yoğun bir biçimde bulunduğu içindir ki; Kur'an onları lanetlemiştir Bir bakıma lanetlenen Yahudi milleti değil, onların ekserisinin sahip olduğu kötü vasıflardır Bu duruma yol açan fiillerin başkaları tarafından yapılması
halinde onların da aynı gruba dahil olmaları ve aynı sonuçlarla karşılaşmaları söz konusudur

Daha önce de bahsedildiği gibi İsrailoğulları'na Hz Musa ile Firavunun zulmünden ve denizde boğulmaktan kurtulmak, çölde kendilerine gönderilen yiyeceklerle doyurulmak, susuzluklarını gidermek için kayadan su çıkarmak gibi nimetler verilmiş ve azaptan korunmuşlardır Buna mukabil onlar verdikleri sözü tutmamışlar, daha sonraları bazı peygamberlerini öldürmüşler, Allah'ı unutup puta tapmaya başlamışlar, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmışlardır Onlar, verilen nimetlere karşı nankörlük etmeleri, zulme
sapmaları, hile, fesad ve fitne dolaplarını çevirmeleri, gurur, inat ve taassupları, haris bir şekilde mala ve dünyaya tapmaları neticesinde Allah tarafından lanetlenmişlerdir Fakat bu lanetlenmenin sadece ırkî bağlamda ele alınması yanlış olur Çünkü onlar içinde de hak ve hakikati teslim eden, iyiliği emredip, kötülüğü nehyeden kimselerin olduğu gerçektir Nitekim Hz Peygamber döneminde Yahudi alimlerinden olan Abdullah b Selam kitaplarında Hz Peygamber'in vasıflarını okumuş ve Peygamber'i görür görmez "bu yüzde yalan yoktur" diyerek hemen iman etmiştir

Hiç kimse milliyetinden ve ırkından dolayı şekavete mahkum olmadığı gibi, saadete nail olmayacağı, üstünlüğün ancak takvada olduğu, kim zerre kadar hayır işlerse veya zerre kadar kötülük yaparsa muhakkak karşılığının verildiği hakikati mutlak Adaletin iktizasıdır

Sorularla İslamiyet
 

Yarabbi ilmiyle amil olan halislerden kıl bizi...Amin!

Etiket Bulutu

 


Yahudiler neden lanetlendi Konusuna Ait Benzer Konular

Mevlid ve oruç tutan Yahudiler
Mevlid ve oruç tutan Yahudiler Mevlid okutmak bid’at mıdır? Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz, Medine'de Yahudilerin on Muharrem'... Devam...

Gösterim: 147 - Yanıt: 0 - Başlatan:SİTARE
Neden . . .
Ben neden senin avuçlarına bakarken kendi hayat çizgimi aradım ? Ben neden hava durumu sunucularının,Bölgelerdeki gözyaşı miktar... Devam...

Gösterim: 424 - Yanıt: 13 - Başlatan:SoN_NéFéS_68
Neden Müslümanlık
Bir çok diplomat devlet ilim fen ve hatta din adamlarının Müslüman oluşarı islamiyetin yüksekliğine hayran kaldıklarındandır.İsl... Devam...

Gösterim: 91 - Yanıt: 2 - Başlatan:Feyza
Gerçek Neden
Gerçek Neden Hz. Ali'nin halifeliği sırasında, Hz. Osman'ın şehid edilmesiyle sonuçlanan fitne, fesad daha da arttı. Bu durumdan... Devam...

Gösterim: 74 - Yanıt: 0 - Başlatan:Sunguroğlu
Neden hiç eşyanız yok
Yaşamın anlamını kavramak için dünyayı dolaşmaya çıkan bir genç, gezdiği ülkelerden birinde ünlü bir bilgeyi ziyarete gitmişti. ... Devam...

Gösterim: 137 - Yanıt: 2 - Başlatan:lalegül

1481314813 Bedizzaman Said Nursinin eserleri en byk kaynaklardandr.

Bediuzzaman Said Nursi Hazretleri Risale-i Nur Kulliyatinda ok iyi anlatiyor, mutlaka okuyun, bu kitaplari bitirenler asrimizin en buyuk alimleriyle dahi yarisabilirler. cagimizin en buyuk eseri Bediuzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nur Klliyatidir. Anlamasaniz dahi mutlaka okuyun, ruhunuzu ve kendinizi gzelletirir manevi sirlar barindirir, En az 1 kere okuyun sonraki okumalarinizda anlayacaksiniz.

-Gen kizlar guzellesmek icin cok yuksek paralara guzellik kremleri almalarina hic gerek yok, gunde yarim saat Risale-i Nur kulliyati okusalar uzerlerine inecek Nuru farkedeceklerdir.

-Ayni ekilde ilahiyat fakltesi okuyamadim diye uzulmenize hi gerek yok , bu eserleri okuyun en az ilahiyat bitirmis kadar gunumuz gerekli ilimlerine sahip olursunuz.

-Gunumuz meselelerine ait tum cozumleri Risale-i Nurlarda Bulacaksiniz ,Mutlaka okuyun ,faydalanacak ve faydalandkcada dahada kalp gozunuz gerceklere aclacak tipki bir tilsim gibi.

 

Yasam-ve-insanlar-din.phtml">DinYasam-ve-insanlar-din.phtml Yasam-ve-insanlar-din.phtml